Usługi kosztorysowe


Podział kosztorysów ze względu na przeznaczenie:

Kosztorys inwestorski:


- sporządza zamawiający i służy on do oszacowania kosztu, wykonania określonych robót inwestycyjnych lub remontowych. W przypadku zamówień publicznych, kosztorys inwestorski sporządza się stosując urzędowe ceny jednostkowe, publikowane w informatorach MSWiA. Kosztorys ten jest częścią składową dokumentacji przetargowej.

Kosztorys ofertowy:


- służy do uzgodnienia ceny obiektu lub robót budowlano-montażowych i remontowych. Kosztorys ten sporządza wykonawca robót, gdy staje do przetargu lub otrzymał od inwestora propozycję złożenia oferty na realizację robót. Określa on przewidywane koszty wykonawcy w określonych warunkach realizacji inwestycji i ustala cenę, za która wykonawca jest skłonny wykonać roboty. Wybrany, sprawdzony i zatwierdzony przez zamawiającego kosztorys ofertowy stanowi integralną cześć umowy o realizację inwestycji robót budowlanych.

Kosztorys dodatkowy:


- sporządza wykonawca po wykonaniu robót, jeżeli nastąpiła zmiana ustalonej ilości robót. Stanowi on podstawę do zmiany ceny za wykonanie robót określonej w umowie. Natomiast w przypadkach, gdy zmiana ilości robót i/lub ich zakresu jest następstwem wprowadzonych przez inwestora zmian w dokumentacji projektowej - zamawiający powinien wystąpić do wykonawcy z propozycją sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Kosztorys powykonawczy:


- sporządza wykonawca po zrealizowaniu robót w przypadku uzgodnienia w umowie takiej formy rozliczeń, gdyż w chwili jej zawierania nie można dokładnie ustalić zakresu rzeczowego robót i warunków ich wykonania. Najczęściej dotyczy to robót remontowych, modernizacyjnych, awaryjnych i poddziemnych. W umowie uzgadnia się podstawy kosztorysowe, ceny czynników produkcji oraz koszty pośrednie i zysk.
kosztorysy w Norma Pro kosztorysowanie w systemie Athena buduj z głową wartość kosztorysowa inwestycji